REGULAMIN SPRZEDAŻY


Produkty elektroniczne oraz usługi oferowane na stronie sprzedawane są przez Sławomira Morela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sławomir Morel – FizjoSławek wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, pod nr NIP: 6443565460, REGON: 521274984, adres do korespondencji: ul. Wybickiego 11/118, 41-219 Sosnowiec, zwanego dalej Sprzedawcą. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail:
kontakt@fizjoslawek.pl lub telefonicznie: 605498209.

 

I.          Podstawowe pojęcia

1.      Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

1)    Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;

2)    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

3)    Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę; Klient nie ponosi kosztów dostawy produktów elektronicznych i usług;

4)    Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktów elektronicznych, bądź usług oferowanych przez Sprzedawcę, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży, lub umowę o świadczenie usług ze Sprzedawcą;

5)    Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;

6)    Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy);

7)    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

8)    Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej;

9)    Produkt – jest to produkt, bądź usługa oferowane przez Sprzedawcę na stronie, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży, bądź umowy o świadczenie usług;

10) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu,
a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, bądź audio/wideo);

11) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

12) Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;

13) Usługa – usługi świadczone przez Sprzedawcę, które mogą być przedmiotem zamówienia (np. webinary, warsztaty organizowane w formule stacjonarnej);

14) Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych;

15) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży;

16) Sklep/Strona – strona dostępna pod adresem: www.fizjoslawek.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów elektronicznych oraz usług przez Sprzedawcę.

 

II.          Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa warunki zawarcia:

1)    umowy sprzedaży produktów elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę,

2)    umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę.

2.    Warunki realizacji umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie Produktu.

3.    W przypadku rozbieżności między niniejszym Regulaminem, a opisem Produktu, za obowiązujący należy uznać opis Produktu.

4.    Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

5.    Umowa sprzedaży produktów elektronicznych zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej płatności. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, tj. Regulamin sprzedaży.

6.    Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej płatności oraz z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, tj. Regulamin sprzedaży (o ile nie zostały wcześniej udostępnione).

7.    Klient otrzymuje dostęp do Produktu, na okres wskazany w opisie produktu. W ww. okresie Sprzedawca gwarantuje Klientowi aktualność porad i wytycznych oraz dostęp do Produktu.

8.    Klient przyjmuje do wiadomości, iż produkty i usługi świadczone przez Sprzedawcę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta z uwagi na złożoność czynników determinujących stan zdrowia i mających wpływ na efekt porad udzielanych przez Sprzedawcę.

9.    Produkty i usługi świadczone przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą zastępować indywidualnej porady medycznej, leczenia lub terapii realizowanej przez lekarza, fizjoterapeutę lub inną osobę udzielającą świadczeń zdrowotnych, w szczególności nie mogą zastępować diagnozy lekarskiej lub diagnostyki funkcjonalnej. Produkty i usługi świadczone przez Sprzedawcę nie ustalają relacji pacjent – osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego (np. lekarz, fizjoterapeuta itp.) pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą lub Klientem, a osobą udzielającą informacji
w ramach danego produktu lub usługi.

10.  Przed przystąpieniem do korzystania z produktów i usług świadczonych przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się
z właściwym lekarzem, fizjoterapeutą lub inną odpowiednią osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych i ustalić, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania wskazówek i porad Sprzedawcy.

 

III.          Cena

1.    Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.

2.    Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.

3.    Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

4.    W przypadku obniżenia ceny Produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności – obok ceny za Produkt, Sprzedawca uwidacznia także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

IV.          Zasady zakupu Produktów

1.    Zamówienia na Produkty mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2.    Płatności za Produkty można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego, poprzez BLIK, kartą płatniczą lub kredytową.

3.    Płatności mogą być także dokonywane za pośrednictwem serwisu iMoje.

4.    W przypadku gdy przy opisie Produktu nie wskazano inaczej, płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

5.    W celu zakupu Produktów należy:

1)    wybrać Produkty, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na Stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”,

2)    po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, formę płatności),

3)    przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,

4)    po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie,

5)    Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności
w sposób przewidziany dla tego modelu płatności,

6)    Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia,

7)    Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

Zasady zakupu Produktu w postaci warsztatów organizowanych w formule stacjonarnej

6.    Zakup Produktu w postaci warsztatów organizowanych w formule stacjonarnej lub innych produktów może odbywać się również w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu, np. drogą elektroniczną za pomocą e-maila. W takim wypadku należy:

1)    wybrać Produkt/-y, które chce się kupić oraz zapoznać się z opisem;

2)    po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane Klienta, sposób płatności);

3)    przed zaakceptowaniem zamówienia zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia (o ile dotyczy);

4)    zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie
z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.

7.    Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.

8.    W przypadku zakup Produktu w postaci warsztatów organizowanych w formule stacjonarnej Sprzedawca oferuje Klientowi następujące modele płatności:

1)       płatność jednorazowa – w takim wypadku płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia,

2)       płatność w dwóch ratach – w takim wypadku płatności pierwszej raty stanowiącej zaliczkę należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Zaliczka stanowi 30% wartości zamówienia. Pozostałą kwotę tj. drugą ratę, należy wpłacić nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów; Płatność w dwóch ratach jest możliwa, gdy do dnia rozpoczęcia warsztatów pozostało więcej niż 30 dni.

 

V.          Konto Użytkownika

1.    Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

2.    W celu utworzenia Konta Użytkownika, Klient dokonuje nieodpłatnej rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny i ustawiając indywidualne hasło do Konta.

3.    Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym
w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Klient wysyła do Sprzedawcy w tym celu
e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę.

4.    Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia przez sklep internetowy, a także do korzystania z produktów elektronicznych bądź usług (o ile wskazano to w zamówieniu).

 

VI.          Termin otrzymania produktu elektronicznego oraz zasady realizacji usługi

Produkty elektroniczne

1.    Zakupiony produkt elektroniczny będzie udostępniony Klientowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez udostępnienie go Klientowi w ramach Konta Użytkownika lub przesłanie na adres e-mail Klienta linku do pobrania/odtworzenia Produktu lub poprzez przesłanie Produktu jako załącznik do maila.

 

Realizacja usług w postaci szkoleń (webinar)

2.    Dokonując zakupu usługi w postaci szkolenia (webinaru), Klient zapewnia sobie możliwość uczestniczenia w wydarzeniu.

3.    Szczegółowe informacje dotyczące terminu, czasu trwania oraz programu szkolenia znajdują się w opisie usługi.

4.    W przypadku dokonania zakupu szkolenia niezbędne podanie jest przez Klienta adresu mailowego w celu umożliwienia Sprzedawcy kontaktu z Klientem.

5.    Sprzedawca przed rozpoczęciem szkolenia prześle Klientowi link z dostępem do platformy na której zorganizowane zostanie szkolenie.

 

Organizacja warsztatów w formule stacjonarnej

1.    Dokonując zakupu Produktu w postaci warsztatów organizowanych w formule stacjonarnej, Klient zapewnia sobie możliwość uczestniczenia w wydarzeniu.

2.    W przypadku dokonania zakupu Produktu w postaci warsztatów organizowanych
w formule stacjonarnej niezbędne podanie jest przez Klienta adresu mailowego w celu umożliwienia kontaktu z Klientem przez Sprzedawcę.

3.    Warsztaty prowadzone są stacjonarnie w formie warsztatów grupowych lub indywidualnych – zgodnie z opisem produktu. Warsztaty organizowane są w lokalu pod adresem: ul. Jedności 10, 41-219 Sosnowiec lub w innym miejscu wskazanym w opisie produktu.

4.    W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na warsztaty indywidualne, szczegółowe zasady ich organizacji zostaną uzgodnione przez Strony w drodze odrębnych ustaleń.

5.    Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, które powinien spełnić Klient, aby móc przystąpić do warsztatów, czasu ich trwania, programu oraz minimalnej liczby uczestników (w przypadku warsztatów grupowych) znajdują się w opisie produktu.

6.    Warsztaty mają charakter praktyczny. Ćwiczenia podczas realizacji warsztatów uczestnicy wykonywać będą na innych uczestnikach z grupy, na co uczestnicy wyrażają zgodę. Prowadzący będzie demonstrować ćwiczenia na uczestnikach, na co również uczestnicy wyrażają zgodę.

7.    Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem. Harmonogram warsztatów znajduje się w opisie produktu.

8.    Celem warsztatów jest poszerzenie posiadanej wiedzy specjalistycznej przez Klienta. Ukończenie warsztatów nie wiąże się ze zdobyciem dodatkowych uprawień formalnych przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas warsztatów przez uczestników.

9.    W przypadku gdy Kupujący wykupił dostęp do warsztatów, ale nie może w nich uczestniczyć, ma on prawo do przekazania dostępu do wydarzenia inne osobie. Chcąc skorzystać z prawa, o którym mowa powyżej, Kupujący musi:

1)    powiadomić Sprzedawcę o tym co najmniej na 30 dni przed terminem planowanych warsztatów i przekazać mu informacje, o których mowa w ust. 2;

2)    wskazać Sprzedawcy osobę, której zamierza przekazać dostęp do wydarzenia
w celu uwzględnienia jej na liście uczestników i udzielenia mu niezbędnych informacji.

 

VII.          Zmiana/odwołanie terminu usługi (np. szkolenia/warsztatów) przez Sprzedawcę

1.    Sprzedawca jest uprawniony do zmiany terminu realizacji szkolenia/warsztatów z ważnych przyczyn (np. choroba osoby prowadzącej szkolenie). Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o nowym terminie szkolenia.

2.    O braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu/ warsztatach w nowym terminie, Klient powinien powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym zakresie (nie później niż w terminie 24 h od otrzymania informacji od Sprzedawcy).

3.    W przypadku, gdy z powodu zmiany terminu Klient nie może uczestniczyć w szkoleniu/ warsztatach, Sprzedawca według wyboru Klienta:

– dokona zwrotu kosztów w formie vouchera do wykorzystania w Sklepie,

– lub dokona zwrot kosztów bezpośrednio na rzecz Klienta.

 

VIII.          Wizerunek Klienta

1.    Sprzedawca może utrwalać przebieg szkoleń/ warsztatów dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych usług i produktów Sprzedawcy.

2.    Wizerunek Klienta/ Uczestnika – jeśli w szkoleniu/warsztatach uczestniczy inna osoba niż Klienta, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe
i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, YouTube (m.in. w ramach profilu Sprzedawcy czy na stronie internetowej Sprzedawcy) lub w innych materiałach stworzonych do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

IX.          Materiały

1.    Produkty oraz materiały udostępniane przez Sprzedawcę w czasie szkolenia/warsztatów są dostępne dla Klienta przez okres wskazany przy opisie Produktu.

2.    Zakupione Produkty, a także materiały udostępniane przez Sprzedawcę w czasie szkolenia/warsztatów mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek.

3.    Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie
w jakikolwiek sposób nagrań oraz innych informacji i materiałów zakupionych lub udostępnionych przez Sprzedawcę

4.    Produkty elektroniczne, szkolenia, a także udostępniane materiały, w całości jak
i poszczególne ich elementy: graficzne, multimedialne, tekstowe, objęte są ochroną przewidzianą przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawami autorskimi do treści szkoleń i materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.

 

X.        Niezgodność Towaru z Umową         

1.    Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Produktu na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. 

2.    Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności produktu, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej produktem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

XI.        Dodatkowe uprawnienia Klienta dotyczące Treści/Usługi Cyfrowej

1.    Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

2.    Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

3.    Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

4.    Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)     doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

2)    Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;

3)    brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

4)    brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

5)    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5.    Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.

6.    Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.

7.    Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.

8.    Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

9.    Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Produktu z umową lub związaną z uprawnieniami dot. świadczenia usług cyfrowych/treści cyfrowych, wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z pkt. X Regulaminu.

10.  Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

 XII.        Odstąpienie od Umowy:

1.    Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

2.    Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.

3.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:

1)    o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2)    o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;

4.    Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

XIII.        Warunki techniczne

1.    Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania
i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą
o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2.    W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.    Aby uzyskać dostęp do zakupionych Produktów, konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta
z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.    W przypadku gdy zakupiony produkt zawiera dostęp do udziału w transmisjach w formie transmisji on-line za pomocą określonej platformy, do korzystania z produktu, konieczne będzie uzyskanie przez Klienta dostępu do ww. platformy.

5.    Z uwagi na to, że zakupione produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, epub*, mobi* mp3*, mp4*, Klient musi posiadać dostęp do programów, które obsługują wymienione pliki.

 

XIV.          Prawa autorskie i licencje

1.    Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.

2.    Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.

3.    Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.

4.    Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.

5.    W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

6.    Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:

1)    w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;

2)    modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.

XV.          Zmiana umowy

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Umowy i Regulaminu
z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa
w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu i Umowy, w szczególności zmianą przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom.

2.    O każdej zmianie Umowy i Regulaminu, Klient zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.

3.    Sprzedawca zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Klient nie zgłosi Sprzedawcy sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.

4.    Klient ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5.    W przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa ta rozwiązuje się z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

6.    Zmiany, o których mowa w ust. 1-5 nie dotyczą umów zawartych i zrealizowanych przed planowanym dniem wejścia w życie zmian.

 

XVI.          Postanowienia końcowe

1.    Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

2.    W przypadku gdy Klient jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

3.    W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

4.    Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

1)    stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2)    wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,

3)    powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo,

4)    skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.

5.    Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.    Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Sławomir Morel – FizjoSławek,  adres e-mail: kontakt@fizjoslawek.pl lub telefonicznie: 605498209.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.         

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.


Załącznik nr 2


Nasze dane do kontaktu: Sławomir Morel – FizjoSławek,  adres e-mail:
kontakt@fizjoslawek.pl lub telefonicznie: 605498209.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Odstępuję od umowy z dnia*… dotyczącej*/polegającej na*…..         

   

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

    Data …………………………………………………   

* uzupełnićZałącznik nr 3

Nasze dane do kontaktu: Sławomir Morel – FizjoSławek,  adres e-mail: kontakt@fizjoslawek.pl lub telefonicznie: 605498209.

FORMULARZ REKLAMACJI

(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową)

Dotyczy zamówienia nr: _________ z dnia ____

Dotyczy produktu: _____________ [opis produktu]

 

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.  Niezgodność Towaru z umową polega na: _____________  Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________

Z uwagi na powyższe, proszę o: _____________ (wskazać roszczenie).

           

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

    Data ………………….* uzupełnić